Så fungerar tjänsten

Upprätta kontrolluppgifter genom fem korta steg

Steg 1: Ange generell information om företaget och emissionen samt kontaktperson i ärendet
Steg 2: Ladda upp CSV-fil* med information om investerarna
Steg 3: Kontroller uppgiftena
Steg 4: Betalning
Steg 5: Erhåll XML-fil som kan laddas upp hos Skatteverket

*CSV-fil
CSV-filen som laddas upp måste innehålla följande information samt rubrikerna i filen måste ha exakt format enligt nedan.

Rubrik                                    Förklaring
Förnamn
Efternamn
Personnummer                     Anges i formatet 19ÅÅMMDD-NNNN eller ÅÅMMDD-NNNN
Land                                     Sverige kan anges som se, swe eller sverige (För närvarande måste utländska investerare tas bort ur filen. Vi jobbar på lösa detta)
Betalt                                    Investerat belopp som tecknaren inbetalat. (Summan måste anges i heltal utan valutatecken)

Får ni eventuella felmeddelande eller att uppladdningen av filen inte lyckas, vänligen kontrollera att filen sparats i uft-8 format.

Varför skicka in kontrolluppgifter för investeraravdraget?

Genom att skicka in kontrolluppgifter för investeraravdrag (KU28) möjliggör ni för de fysiska personer som investerat i ert bolag att få tillbaka 15 % av investerat kapital på skatten. Deras investering kommer att förtryckas på deras privata deklaration och de kan sedan själva avgöra ifall de önskat nyttja avdraget eller ej.

Kontrolluppgifter skall lämnas in för fysiska personer som gjort betalning för andelar i företaget under året.

KU28

KU28 skall lämnas in årligen av alla företag som genomfört en kapitalisering / kontantemission där investerarna är berättigar till investeraravdrag. Kontrolluppgifterna som lämnas i KU28 kan lämnas antingen via skatteverkets webbtjänst om de understiger 50 till antalet (antalet tecknare) eller via en så kallad XML-fil. Investeraravdraget.nu hjälper er genom några korta steg skapa en korrekt XML-fil.

INVESTERARAVDRAG FÖR NOTERADE BOLAG

Investeraravdraget gäller för mindre företag. Bolag noterade på en Börs kvalificerar inte för nyttjandet av investeraravdraget, medan bolag som är noterade på en MTF (exempelvis Spotlight Stock Market, First Nirth och Nordic MTF) skall lämna in kontrolluppgifter gällande deras kapitaliseirngar om de uppfyller kraven.

Vad är investeraravdraget

Investeraravdraget är en skatterabatt som de som investerat i ett mindre företag kan erhålla.  Investeringen ska ha genomförts antingen i samband med företagets bildande eller vid en nyemission.

Förenklat kan investeraravdraget beskrivas som en 15 procentig skattesubvention av er investering. Med andra ord investerar ni 100 000 kronor i ett bolag som uppfyller villkoren erhåller in 15 000 kronor tillbaka på skatten, givet att bolaget skickar in kontrolluppgifter till skatteverket (KU28) samt att investeraren begär om det i er deklaration (bilaga K11).