Vad är investerar­avdraget

 

 

Vad är investeraravdraget

Investeraravdraget är en skatterabatt som de som investerat i ett mindre företag kan erhålla.  Investeringen ska ha genomförts antingen i samband med företagets bildande eller vid en nyemission.

Förenklat kan investeraravdraget beskrivas som en 15 procentig skattesubvention av er investering. Med andra ord investerar ni 100 000 kronor i ett bolag som uppfyller villkoren erhåller in 15 000 kronor tillbaka på skatten, givet att bolaget skickar in kontrolluppgifter till skatteverket (KU28) samt att investeraren begär om det i er deklaration (bilaga K11).

Villkor för Investeraravdrag

Investeraravdraget kräver att ett antal villkor uppfylls av bolaget och riktar sig endast till fysiska personer som investerar maximalt 20 000 000 kronor i ett företag under ett år. Per investerare finns en övre gräns om att investeringar om maximalt 1 300 000 kronor per år kan det göras avdrag för. Något som motsvarar ett avdrag om 650 000 kronor i individens deklaration.

Tycker du reglerna verkar invecklade, var lugn vår systemlösning håller koll på dem åt dig

Exempel på beräkning av investeraravdraget

Företaget Y AB genomför under året en nyemission där bolaget tar in 10 000 000 kronor. Företaget får in 10 investerare som var och en investerar en miljon kronor. Företaget uppger att de uppfyller villkoren för investeraravdraget.

Investeraren ”Anna” som betalade 1 000 000 kronor i emissionen har således rätt att göra ett avdrag om hälften av investeringssumman in sin deklaration (1 000 000 * 0,5 = 500 000 kronor), vilket ger en skattereduktion om 150 000 kronor (500 000 * 0,3).

Avdraget görs i inkomstslaget kapital.

Investeraravdraget för vem?

Investeraravdraget riktar sig enbart till fysiska personer som är skatteskyldiga i Sverige och  som de senaste åren ej varit delägare i företaget (gäller även närstående).

Att ett bolag genomför en publik kapitalanskaffning exempelvis genom en IPO (noteringsemission) är inget hinder för investeraravdraget så länge som noteringen sker på en såkallad MTF, i Sverige Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget), Nasdaq FirtsNorth eller NGM:s Nordic MTF.

En investering via ett så kallat ISK-konto berättigar även det till investeraravdraget, dock inte investeringar som genomförs via en kapitalförsäkring.

Är ni intresserade att veta mer om hur investeraravdraget fungerar och om ni kan nyttja det i er investering eller om ert bolag uppfyller alla villkoren för investeraravdraget läs mer här.

KU28 – Skicka in kontrolluppgifter för investeraravdraget

Blankett KU28 skall lämnas in årligen av alla företag som genomfört en kapitalisering / kontantemission där investerarna är berättigar till investeraravdrag. Kontrolluppgifterna som lämnas i KU28 kan lämnas antingen via skatteverkets webbtjänst om de understiger 50 till antalet (antalet tecknare) eller via en så kallad XML-fil. Investeraravdraget.nu hjälper er genom några korta steg skapa en korekt XML-fil.

Erhåll 15 procent tillbaka på skatten av er investering i mindre bolag genom att nyttja investeraravdraget. Även investeringar via ett ISK-konto medför att investeraren har rätt till investeraravdraget. Tecknat i en emission som ett mindre företag genomfört oaktat om det rör sig om ett onoterat företag eller företag noterat på en MTF, säkerställ att du erhåller din skatterabatt genom att bolaget i fråga skickar in kontrolluppgifter kopplade till investeraravdraget.